BIOS和BMC模板管理

<p class="shortdesc"></p> <p class="p"></p> <section class="section" id="dc_bmp_cfg_00085__section_ld4_3tn_z4b"><h2 class="doc-tairway">创建模板</h2> <p class="p"><strong class="ph b">操作步骤</strong></p> <ol class="ol" id="dc_bmp_cfg_00085__ol_md4_3tn_z4b"> <li class="li">登录<a class="xref" href="https://bmp.yun.pingan.com/enterprise/Home" target="_blank">BMP服务器管理控制台</a></li> <li class="li">单击左侧导航栏<strong class="ph b">运维 > 模板管理</strong>。</li> <li class="li">在<strong class="ph b">BIOS和BMC模板</strong>页签右上角,单击<strong class="ph b">添加模板</strong>。</li> <li class="li">在<strong class="ph b">创建模板</strong>页面,完成如下配置信息。<div class="p"> <img class="image" id="dc_bmp_cfg_00085__image_w3b_wtn_z4b" src="https://obs-cn-shanghai.yun.pingan.com/pcp-portal/20211903112752-126b6ce59c62.png" width="830"> </div><div class="p"> <table class="table" id="dc_bmp_cfg_00085__table_nd4_3tn_z4b"><caption></caption><colgroup><col><col></colgroup><thead class="thead"> <tr class="row"> <th class="entry" id="dc_bmp_cfg_00085__table_nd4_3tn_z4b__entry__1">配置项</th> <th class="entry" id="dc_bmp_cfg_00085__table_nd4_3tn_z4b__entry__2">说明</th> </tr> </thead><tbody class="tbody"> <tr class="row"> <td class="entry" headers="dc_bmp_cfg_00085__table_nd4_3tn_z4b__entry__1 "> <p class="p">类型</p> </td> <td class="entry" headers="dc_bmp_cfg_00085__table_nd4_3tn_z4b__entry__2 "> <p class="p">选择创建模板的类型,支持BIOS和BMC。</p> </td> </tr> <tr class="row"> <td class="entry" headers="dc_bmp_cfg_00085__table_nd4_3tn_z4b__entry__1 "> <p class="p">模板名</p> </td> <td class="entry" headers="dc_bmp_cfg_00085__table_nd4_3tn_z4b__entry__2 "> <p class="p">输入模板名称。</p> </td> </tr> <tr class="row"> <td class="entry" headers="dc_bmp_cfg_00085__table_nd4_3tn_z4b__entry__1 "> <p class="p">模式</p> </td> <td class="entry" headers="dc_bmp_cfg_00085__table_nd4_3tn_z4b__entry__2 "> <p class="p">选择模式,有配置(修改)和校验(查询)两种模式。</p> </td> </tr> <tr class="row"> <td class="entry" headers="dc_bmp_cfg_00085__table_nd4_3tn_z4b__entry__1 "> <p class="p">内容</p> </td> <td class="entry" headers="dc_bmp_cfg_00085__table_nd4_3tn_z4b__entry__2 "> <p class="p">单击<strong class="ph b">添加内容</strong>,选择相关信息。</p> </td> </tr> <tr class="row"> <td class="entry" headers="dc_bmp_cfg_00085__table_nd4_3tn_z4b__entry__1 "> <p class="p">备注</p> </td> <td class="entry" headers="dc_bmp_cfg_00085__table_nd4_3tn_z4b__entry__2 "> <p class="p">输入便于记忆的备注信息。</p> </td> </tr> </tbody></table> </div></li> <li class="li">配置完成,单击<strong class="ph b">确认</strong>。</li> </ol> <p class="p"><strong class="ph b">执行结果</strong></p> <p class="p">在<strong class="ph b">BIOS和BMC模板</strong>页签,可以查看到刚刚添加的模板信息。</p> </section> <section class="section" id="dc_bmp_cfg_00085__section_pd4_3tn_z4b"><h2 class="doc-tairway">编辑模板</h2> <p class="p"><strong class="ph b">操作步骤</strong></p> <ol class="ol" id="dc_bmp_cfg_00085__ol_qd4_3tn_z4b"> <li class="li">登录<a class="xref" href="https://bmp.yun.pingan.com/enterprise/Home" target="_blank">BMP服务器管理控制台</a></li> <li class="li">单击左侧导航栏<strong class="ph b">运维 > 模板管理</strong>。</li> <li class="li">在<strong class="ph b">BIOS和BMC模板</strong>页签,目标模板<strong class="ph b">操作</strong>列单击<strong class="ph b">编辑</strong>。<div class="p"> <img class="image" id="dc_bmp_cfg_00085__image_mcb_15n_z4b" src="https://obs-cn-shanghai.yun.pingan.com/pcp-portal/20211903112752-17d3bf919c86.png" width="830"> </div></li> <li class="li">在<strong class="ph b">编辑模板</strong>页面,编辑您需要修改的内容 。<div class="p"> <img class="image" id="dc_bmp_cfg_00085__image_xfk_b5n_z4b" src="https://obs-cn-shanghai.yun.pingan.com/pcp-portal/20211903112752-1ab81bda9976.png" width="830"> </div></li> <li class="li">编辑完成,单击<strong class="ph b">确认</strong>。</li> </ol> </section> <section class="section" id="dc_bmp_cfg_00085__section_td4_3tn_z4b"><h2 class="doc-tairway">查看模板</h2> <p class="p"><strong class="ph b">操作步骤</strong></p> <ol class="ol" id="dc_bmp_cfg_00085__ol_ud4_3tn_z4b"> <li class="li">登录<a class="xref" href="https://bmp.yun.pingan.com/enterprise/Home" target="_blank">BMP服务器管理控制台</a></li> <li class="li">单击左侧导航栏<strong class="ph b">运维 > 模板管理</strong>。</li> <li class="li">在<strong class="ph b">BIOS和BMC模板</strong>页签,目标模板<strong class="ph b">操作</strong>列单击<strong class="ph b">查看</strong>。<div class="p"> <img class="image" id="dc_bmp_cfg_00085__image_byx_g5n_z4b" src="https://obs-cn-shanghai.yun.pingan.com/pcp-portal/20211903112752-1cc3e6bb9ec2.png" width="830"> </div></li> <li class="li">在<strong class="ph b">信息子项</strong>页面,即可查看到模板信息。 <div class="p"> <img class="image" id="dc_bmp_cfg_00085__image_gwq_h5n_z4b" src="https://obs-cn-shanghai.yun.pingan.com/pcp-portal/20211903112752-100828d792f9.png" width="830"> </div></li> </ol> </section> <section class="section" id="dc_bmp_cfg_00085__section_wd4_3tn_z4b"><h2 class="doc-tairway">删除模板</h2> <p class="p">若您不需要使用某个模板,可以将其删除,方便管理。</p> <p class="p"><strong class="ph b">操作步骤</strong></p> <ol class="ol" id="dc_bmp_cfg_00085__ol_xd4_3tn_z4b"> <li class="li">登录<a class="xref" href="https://bmp.yun.pingan.com/enterprise/Home" target="_blank">BMP服务器管理控制台</a></li> <li class="li">单击左侧导航栏<strong class="ph b">运维 > 模板管理</strong>。</li> <li class="li">在<strong class="ph b">BIOS和BMC模板</strong>页签,目标模板<strong class="ph b">操作</strong>列单击<strong class="ph b">删除</strong>。<div class="p"> <img class="image" id="dc_bmp_cfg_00085__image_cvd_m5n_z4b" src="https://obs-cn-shanghai.yun.pingan.com/pcp-portal/20211903112752-1841ec4a9d64.png" width="830"> </div></li> <li class="li">弹出<strong class="ph b">确认删除以下模板吗?</strong>的对话框,单击<strong class="ph b">确定</strong>。<div class="p"> <img class="image" id="dc_bmp_cfg_00085__image_zfs_m5n_z4b" src="https://obs-cn-shanghai.yun.pingan.com/pcp-portal/20211903112752-1963aeea9e51.png"> </div> </li> </ol> <p class="p"><strong class="ph b">执行结果</strong></p> <p class="p">删除成功后,在<strong class="ph b">BIOS和BMC模板</strong>页签无法查看到刚刚删除的模板信息。</p> </section>
以上内容是否解决了您的问题?
请补全提交信息!
咨询·建议

电话咨询 - 7x24 小时

400-151-8800

邮件咨询

cloud@pingan.com

在线客服

7x24 小时,急速解答

工单支持

解决云产品相关技术问题