PXE模板管理

<p class="shortdesc"></p> <section class="section" id="dc_bmp_cfg_00086__section_jdf_s5n_z4b"><h2 class="doc-tairway">创建PXE模板</h2> <p class="p">PXE模板可以让用户根据不同业务支持需求定义不同的安装模板。</p> <p class="p"><strong class="ph b">操作步骤</strong></p> <ol class="ol" id="dc_bmp_cfg_00086__ol_kdf_s5n_z4b"> <li class="li">登录<a class="xref" href="https://bmp.yun.pingan.com/enterprise/Home" target="_blank">BMP服务器管理控制台</a></li> <li class="li">单击左侧导航栏<strong class="ph b">运维 > 模板管理</strong>。</li> <li class="li">在<strong class="ph b">PXE模板</strong>页签右上角,单击<strong class="ph b">添加模板</strong>。</li> <li class="li">在<strong class="ph b">创建模板</strong>页面,完成如下配置信息。<div class="p"> <img class="image" id="dc_bmp_cfg_00086__image_qc3_z5n_z4b" src="https://obs-cn-shanghai.yun.pingan.com/pcp-portal/20211903112752-1682586798f0.png" width="830"> </div><div class="p"> <table class="table" id="dc_bmp_cfg_00086__table_ldf_s5n_z4b"><caption></caption><colgroup><col><col></colgroup><thead class="thead"> <tr class="row"> <th class="entry" id="dc_bmp_cfg_00086__table_ldf_s5n_z4b__entry__1">配置项</th> <th class="entry" id="dc_bmp_cfg_00086__table_ldf_s5n_z4b__entry__2">说明</th> </tr> </thead><tbody class="tbody"> <tr class="row"> <td class="entry" headers="dc_bmp_cfg_00086__table_ldf_s5n_z4b__entry__1 "> <p class="p">模板名</p> </td> <td class="entry" headers="dc_bmp_cfg_00086__table_ldf_s5n_z4b__entry__2 "> <p class="p">输入模板名称,最多50个字符。</p> </td> </tr> <tr class="row"> <td class="entry" headers="dc_bmp_cfg_00086__table_ldf_s5n_z4b__entry__1 "> <p class="p">关联操作系统</p> </td> <td class="entry" headers="dc_bmp_cfg_00086__table_ldf_s5n_z4b__entry__2 "> <p class="p">选择操作系统。</p> </td> </tr> <tr class="row"> <td class="entry" headers="dc_bmp_cfg_00086__table_ldf_s5n_z4b__entry__1 "> <p class="p">模板内容</p> </td> <td class="entry" headers="dc_bmp_cfg_00086__table_ldf_s5n_z4b__entry__2 "> <p class="p">输入模板内容。</p> </td> </tr> <tr class="row"> <td class="entry" headers="dc_bmp_cfg_00086__table_ldf_s5n_z4b__entry__1 "> <p class="p">备注</p> </td> <td class="entry" headers="dc_bmp_cfg_00086__table_ldf_s5n_z4b__entry__2 "> <p class="p">输入便于记忆的备注信息,最多100个字符。</p> </td> </tr> </tbody></table> </div></li> <li class="li">配置完成,单击<strong class="ph b">确认</strong>。</li> </ol> <p class="p"><strong class="ph b">执行结果</strong></p> <p class="p">在<strong class="ph b">PXE模板</strong>页签,可以查看到刚刚添加的模板信息。</p> </section> <section class="section" id="dc_bmp_cfg_00086__section_ndf_s5n_z4b"><h2 class="doc-tairway">编辑PXE模板</h2> <p class="p">若PXE模板有变化,您可以编辑修改该模板信息。</p> <p class="p"><strong class="ph b">操作步骤</strong></p> <ol class="ol" id="dc_bmp_cfg_00086__ol_odf_s5n_z4b"> <li class="li">登录<a class="xref" href="https://bmp.yun.pingan.com/enterprise/Home" target="_blank">BMP服务器管理控制台</a></li> <li class="li">单击左侧导航栏<strong class="ph b">运维 > 模板管理</strong>。</li> <li class="li">选择<strong class="ph b">PXE模板</strong>页签,在目标模板<strong class="ph b">操作</strong>列单击<strong class="ph b">编辑</strong>。<div class="p"> <img class="image" id="dc_bmp_cfg_00086__image_rqn_gvn_z4b" src="https://obs-cn-shanghai.yun.pingan.com/pcp-portal/20211903112752-1511fea99e0e.png" width="830"> </div></li> <li class="li">在<strong class="ph b">编辑PXE模板</strong>页面,编辑相关信息。 <div class="p"> <img class="image" id="dc_bmp_cfg_00086__image_oh4_3vn_z4b" src="https://obs-cn-shanghai.yun.pingan.com/pcp-portal/20211903112752-1c692a8a929b.png" width="830"> </div></li> <li class="li">编辑完成,单击<strong class="ph b">确认</strong>。</li> </ol> </section> <section class="section" id="dc_bmp_cfg_00086__section_rdf_s5n_z4b"><h2 class="doc-tairway">删除PXE模板</h2> <p class="p">若您不需要使用某个模板,可以将其删除,方便管理。</p> <p class="p"><strong class="ph b">注意事项</strong></p> <p class="p">模板删除后无法恢复,请您谨慎操作。</p> <p class="p"><strong class="ph b">操作步骤</strong></p> <ol class="ol" id="dc_bmp_cfg_00086__ol_sdf_s5n_z4b"> <li class="li">登录<a class="xref" href="https://bmp.yun.pingan.com/enterprise/Home" target="_blank">BMP服务器管理控制台</a></li> <li class="li">单击左侧导航栏<strong class="ph b">运维 > 模板管理</strong>。</li> <li class="li">选择<strong class="ph b">PXE模板</strong>页签,在目标模板<strong class="ph b">操作</strong>列单击<strong class="ph b">删除</strong>。<div class="p"> <img class="image" id="dc_bmp_cfg_00086__image_acg_4vn_z4b" src="https://obs-cn-shanghai.yun.pingan.com/pcp-portal/20211903112752-11bc17ec9eaf.png" width="830"> </div></li> <li class="li">弹出<strong class="ph b">确认删除以下模板吗</strong>的对话框,单击<strong class="ph b">确定</strong>。<div class="p"> <img class="image" id="dc_bmp_cfg_00086__image_bgb_pvn_z4b" src="https://obs-cn-shanghai.yun.pingan.com/pcp-portal/20211903112753-11e8ac6b974e.png"> </div></li> </ol> <p class="p"><strong class="ph b">执行结果</strong></p> <p class="p">删除成功后,在<strong class="ph b">PXE模板</strong>页签无法查看到刚刚删除的模板信息。</p> </section>
以上内容是否解决了您的问题?
请补全提交信息!
咨询·建议

电话咨询 - 7x24 小时

400-151-8800

邮件咨询

cloud@pingan.com

在线客服

7x24 小时,急速解答

工单支持

解决云产品相关技术问题